Cyflwyniad

Mae gan bob plentyn yng Nghymru – gan gynnwys y rheiny sy’n derbyn gofal – yr hawl i ddisgwyl addysg ragorol, ni waeth beth yw eu hamgylchiadau. Mae pob un ohonom yn cydnabod y gall cyrhaeddiad addysgol uchel agor y drws i sefydlogrwydd a diogelwch yn y dyfodol a bywyd annibynnol, boddhaus.

Bydd llawer o blant sy’n derbyn gofal wedi profi trawma a straen cyn mynd i’r system ofal. Bydd llawer ohonyn nhw wedi dioddef cam-drin ac esgeulustra, a bydd pob un ohonynt wedi profi newidiadau teuluol sylweddol. Bydd yr amgylchiadau hyn yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd y plentyn, gan gynnwys ei addysg.

Am y rheswm hwn, mae’n hanfodol bod gweithwyr addysg proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal yn cael eu cynorthwyo i alluogi’r plant hyn i gyrraedd eu potensial llawn.

Introduction

Every child in Wales – including those who are looked after – has the right to expect an excellent education regardless of their circumstances. We all recognise that good educational attainment can provide the gateway to future stability, security and an independent, fulfilling life.

Many looked after children will have experienced trauma and stress before entering care. Many will have suffered abuse and neglect, and all will have been through family upheaval. These circumstances will impact on every aspect of the child’s life, including their education.

For this reason, it is vital that education professionals working with looked after children are supported to enable these children reach their full potential.

Ynglŷn â’r adnodd hwn

Mae’r adnodd hwn wedi’i seilio ar Children looked after friendly schools, a gomisiynwyd ar y cyd gan awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, gan ddefnyddio cyllid PDG LAC.  Datblygwyd y cynnwys gan Andrea Higgins, sef Cyfarwyddwr Academaidd a Chydlynydd Rhaglenni Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, gan gydweithio’n agos â Hannah Bevan a Jess Jones, sef Cydlynwyr Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Bydd yr adnodd yn cynorthwyo’r holl weithwyr proffesiynol sy’n cefnogi addysg plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal. Er mwyn bod yn gyson â dogfen Children looked after friendly schools, defnyddir “Plant sy’n derbyn gofal” neu “CLA” i gyfeirio at y plant hyn trwy gydol yr adnodd.

Cafodd cynnwys yr adnodd hwn ei gynorthwyo’n fawr gan y bobl sydd wedi bod fwyaf arwyddocaol wrth ddatblygu ein dealltwriaeth ynghylch gwella bywydau plant sy’n derbyn gofal. Mae eu gwybodaeth a’u profiad wedi bod yn ddylanwadol dros ben. Mae rhan helaeth o’u meddylfryd a’u hastudiaethau wedi bod yn sail i’r hyn a gyflwynir yn yr adnodd hwn. Yn benodol, rydym yn cyfeirio at: Louise Bombèr, Kim Golding, Heather Geddes, Dan Hughes a Marie Delaney.

Mae’r adnodd hwn yn darparu’r wybodaeth a’r cyngor sydd eu hangen ar ysgolion (a phob lleoliad o fewn y system addysg) a fydd yn eu helpu i fod yn fwy ystyriol o blant sy’n derbyn gofal. Yr ysgolion sy’n gallu bodloni anghenion plant sy’n derbyn gofal yn y modd mwyaf effeithiol yw’r rheiny â staff sy’n meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o’r rhwystrau a’r heriau maen nhw’n eu hwynebu a lle mae’r systemau wedi’u strwythuro i hyrwyddo’r canlyniadau gorau posibl mewn modd rhagweithiol ar gyfer y grŵp hynod fregus hwn.

About this resource

This resource is based on Children looked after friendly schools, which was commissioned jointly by Merthyr Tydfil and Rhondda Cynon Taf local authorities utilising PDG LAC funding.  The content was developed by Andrea Higgins, Academic Director and Programme Coordinator in Cardiff University’s School of Psychology, working closely with Hannah Bevan and Jess Jones, LAC Education Coordinators from Rhondda Cynon Taf and Merthyr Tydfil. The resource is to assist all professionals who support the education of the children and young people who are looked after. For consistency with the Children looked after friendly schools document, “Children looked after” or “CLA” will be used to reference looked after children throughout the resource.

The content of this resource was greatly supported by the people who have been most significant in developing our understanding around improving the lives of children who are looked after. Their knowledge and experience has been hugely influential. It is much of their thinking and teaching that has underpinned what has been presented in this resource. Specifically, these are: Louise Bombèr, Kim Golding, Heather Geddes, Dan Hughes and Marie Delaney.

This resource provides the information and advice needed by schools (and all settings within the educational system) that will help them to become more CLA Friendly. Schools that are most effectively able to meet the needs of looked after children are those with staff who have knowledge and understanding of the barriers and challenges they face and where the systems are structured to actively promote the best possible outcomes for this most vulnerable group.