SAFBWYNTIAU GWAHANOL YMARFERWYR SY’N GWEITHIO AGOSAF AT PDG MEWN YSGOLION.

Bûm hefyd yn cwrdd â nifer o ymarferwyr gwahanol sy’n cefnogi PDG tebyg i athrawon dynodedig; aelodau o ALl, Timau Cefnogaeth Addysg ar gyfer PDG; Seicolegwyr Addysg arbenigol; Gweithwyr Cymdeithasol a Swyddogion Adolygu Annibynnol . Dyma eu cynghorion ar gyfer Ysgolion sy’n Ystyrlon o PDG:

Y Rhwystrau y gall ysgolion eu cyflwyno

Prinder cyfathrebu effeithiol, felly. . .

  • Dylid cydnabod hanes a chefndir;
  • Gwybodaeth bwysig ddim yn cyrraedd y bobl iawn; ac
  • Ysgolion ddim yn trosglwyddo gwybodaeth am orffennol a hanes addysgol plentyn.

Agweddau negyddol:

“ Mae gennym ni oll broblemau”
“Nid ydw i’n weithiwr cymdeithasol/therapydd/arbenigwr”
“Nid yw’n deg ar y plant eraill yn yr ysgol”
“Ni ddylem ni orfod cael plant fel yna yma”

Prinder hyfforddiant, gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o anghenion cyffredinol PDG.

Tueddiad i gredu fod plentyn yn hapus os nad oes trafferthion amlwg ond dan yr wyneb, gallai fod pryderon dybryd.

Beth sy’n gwneud ysgol yn Ysgol Gyfeillgar i PDG?

✓ Sicrhau fod y PDG yn credu/teimlo eu bod yn perthyn i’r ysgol, eu bod yn teimlo’n ddiogel, yn arbennig a’u bod yn cael eu gofalu amdanynt bob amser;
✓ Meddu ar wybodaeth allweddol ynghylch PDG e.e statws gofal, cefndir;
✓ Creu dulliau gwaith unigryw i ddiwallu anghenion unigol plentyn;
✓ Sefydlu, esbonio a chynnal trefn reolaidd gyda phlant;
✓ Gorffen bob dydd yn gadarnhaol;
✓ Bod yn wyliadwrus o gyfnodau heb strwythur:

  • Darparu lle diogel i’r PDG fynd iddo os oes angen;
  • Rhoi swydd iddynt i’w gwneud;
  • Cynllunio eu gweithgareddau; a
  • Defnyddio bydis.

✓ Treulio amser ar sgil cymdeithasol sylfaenol y byddai eraill yn ei ddysgu yn y cartref e.e ymddygiad wrth y bwrdd bwyd/gemau bwrdd/helpu gyda thasgau;
✓ Defnyddio llyfryn cartref yr ysgol ond sicrhewch ei fod yn gadarnhaol, dim yn rhestr yn unig o broblemau’r dydd. Pwysleisiwch y newyddion da yn ogystal â’r pryderon;
✓ Sicrhewch eich bod yn gwybod pwy i gysylltu â nhw am gefnogaeth ychwanegol pan fydd ei angen;
✓ Sicrhewch eich bod yn deall y derminoleg (fel y nodir ym Mhennod un);
✓ Cyfathrebu;
✓ Defnyddiwch PDG a ffurflenni cyllido ychwanegol yn effeithiol; a
✓ Chymryd gyfrifoldeb a pheidio beio eraill o hyd pan na fydd pethau’n mynd yn dda.

Dylai pob ysgol. . .

✓ Wrando ar safbwyntiau PDG;
✓ Adeiladu perthynas â gofalwyr a chyd-weithio’n agos er mwyn datrys heriau;
✓ Cael oedolion sy’n cymryd cyfrifoldeb am eu rheoliadau emosiynol eu hunain;
✓ Bod yn wyliadwrus o’r hyn y mae plant eraill yn eu dweud wrth PDG;
✓ Datrys agweddau negyddol tuag at PDG yn yr un modd ag y byddai ymateb yn cael ei wneud am hiliaeth;
✓ Ymdrin â lles, iechyd meddwl a pherthynas cymdeithasol yn ogystal â materion academaidd;
✓ Mynychu Adolygiadau PDG a rhannu’r wybodaeth gyda staff allweddol;
✓ Adnabod pwysigrwydd y Cynllun Addysg Personol – mae’n ddogfen bwysig nid yn ymarferiad ar bapur;
✓ Cydnabod cyfrifoldebau fel Rhiant Corfforaethol - trin y PDG yn yr un modd ag y byddech yn trin eich plant eich hunain;
✓ Blaenoriaethu’r PDG am gefnogaeth ychwanegol lle y maent ei hangen a pheidio aros nes y bydd pethau’n rhy hwyr;
✓ Sicrhau hyfforddiant cyson ar gyfer yr ysgol gyfan; a
✓ Rhoi amser i athrawon dynodedig PDG i gyflawni eu cyfrifoldebau;

Gweithio gyda Gweithiwr Cymdeithasol

✓ Dod i adnabod Gweithiwr Cymdeithasol eich plentyn – maent yn bobl bwysig ym mywydau’r PDG;
✓ Gweithio gyda hwy er mwyn sicrhau dull cydgysylltiol o weithio; a
✓ Chofio, fel gyda phob ymarferwr, eu bod i gyd yn wahanol – peidiwch â chymryd arnoch, gan i chi adnabod un nad ydych wedi rhoi gwerth ar y ffaith ‘eu bod i gyd yr un fath.’

Paratoi adroddiadau

✓ Os fedrwch fynychu cyfarfod, mae adroddiad yn gymorth mawr;
✓ Ni ddylai’r adroddiad gynnwys unrhyw beth a fydd yn syndod i’r plentyn yn yr adolygiad - sicrhewch ei fod yn ymwybodol o’r hyn yr ydych wedi ei ddweud;
✓ Darparwch y darlun llawn: academaidd (cyraeddiadau a thargedau)/perthnasau cymdeithasol/materion emosiynol /ymddygiad/presenoldeb;
✓ Cynhwyswch y canlyniadau meddal yn ogystal â’r data caled;
✓ Byddwch yn gadarnhaol/gonest/sensitif;
✓ Peidiwch â chael eich dylanwadu gan safbwyntiau eraill; a
✓ Chefnogwch yr hyn yr ydych yn ei ddweud e.e os oes problemau ymddygiad, darparwch Gynllun Ymddygiad Unigol sy’n dangos yr hyn yr ydych yn eu gwneud.

RHAI NEGESEUON ALLWEDDOL

Sylwadau terfynol

Diolch yn fawr i chi am gymryd amser i edrych ar y ddogfen hon. Rydym yn gobeithio ei bod wedi cyflawni ei swyddogaeth a gwella’ch gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r hyn y gellir ei wneud i gefnogi plant a phobl ifanc sydd neu sydd wedi bod mewn gofal. 

Hoffem ddod â’r adnodd hwn i ben â sylw treiddgar ein PDG:  

Mae’r adnodd hwn wedi’i seilio ar Children looked after friendly schools, a gomisiynwyd ar y cyd gan awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, gan ddefnyddio cyllid PDG LAC.  Datblygwyd y cynnwys gan Andrea Higgins, sef Cyfarwyddwr Academaidd a Chydlynydd Rhaglenni Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, gan gydweithio’n agos â Hannah Bevan a Jess Jones, sef Cydlynwyr Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.