CYFEIRIODD Y GM Y BÛM YN SIARAD Â HWY AM BROFIADAU CADARNHAOL IAWN YR OEDDENT WEDI EU PROFI GYDAG YSGOLION, YN ENWEDIG YSGOLION CYNRADD. ROEDDENT YN HAPUS GYDA’R GEFNOGAETH YCHWANEGOL A’R CYMORTH Y CAFODD Y PLANT A THEIMLWYD FOD AMBELL YSGOL YN OFALGAR IAWN.

Elfennau sy’n gymorth i PDG fod yn hapus yn yr ysgol:

Oedolion ‘caredig’

Mae plant yn yr ysgol am y rhan fwyaf o’r dydd. Os yw oedolyn yn ymddwyn yn negyddol tuag atynt, mae’n rhaid iddynt ddelio â hyn am amser hir.

Pan fydd athrawon yn ceisio deall y plentyn

Maent yn gwneud defnydd effeithiol o sbectol ‘fy mywyd.’

Plant yn derbyn cyfrifoldebau

Cael swydd a theimlo’n bwysig e.e cynnau’r cyfrifiadur/cynorthwyydd y dydd.

Trin PDG yn gydradd

Gadewch iddynt gymysgu ond gwahaniaethwch hwy pan fydd hynny’n angenrheidiol.

Cydnabyddiaeth fod pawb yn wahano

Peidio meddwl fod pob PDG yr un fath, e.e systemau gwobrwyo sydd wedi eu creu ar gyfer yr unigolyn.

Cydgysylltiad gyda GM cyn rhai gweithgareddau

Fel y medrwch gytuno sut i’w reoli e.e gwaith Coeden Deuluol - gallai fod yn well petai modd i’r plentyn greu dwy goeden - un ar gyfer y teulu gofal maeth a llall ar gyfer y teulu genedigol.

Sensitifrwydd gyda rhai digwyddiadau

e.e Sul y Mamau / Nadolig. Gweithiwch mewn partneriaeth gyda’r GM er mwyn meddwl sut y dylid eu rheoli. Os oes pethau arbennig yn cael eu gwneud e.e Cerdyn Nadolig, caniatewch iddynt wneud dwy os oes angen.

Caniatewch i’r plant rannu straeon eu bywydau os ydynt am wneud hynny

Byddwch yn wyliadwrus y dylai hyn gael ei reoli mewn modd sensitif.

Penderfynwch gyda’r GM beth maent am gael eu galw a defnyddiwch hyn gyda’r plentyn

Defnyddiwch Lyfrau Cartref yr Ysgol er mwyn cyfathrebu

Sicrhewch fod yma sylwadau cadarnhaol yn ogystal â phethau eraill.

Trefnwch gwrdd â’r GM cyn ac ar ôl yr ysgol gymaint ag y medrwch

Yn enwedig yn ystod cyfnodau anodd.

Croesawch y GM i’r ysgol ar gyfer digwyddiadau gwahanol

e.e. Ffeiriau/Cyngherddau/Diwrnod Mabolgampau.

Cynnwys y GM mewn cyfarfodydd ac adolygiadau

Adnabod pwysigrwydd perthnasau gydag eraill

Cymorth i’r plentyn er mwyn ei ddysgu i wneud a chadw cyfeillgarwch.

Meysydd lle allai ysgolion wneud yn well:

Mae’r adnodd hwn wedi’i seilio ar Children looked after friendly schools, a gomisiynwyd ar y cyd gan awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, gan ddefnyddio cyllid PDG LAC.  Datblygwyd y cynnwys gan Andrea Higgins, sef Cyfarwyddwr Academaidd a Chydlynydd Rhaglenni Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, gan gydweithio’n agos â Hannah Bevan a Jess Jones, sef Cydlynwyr Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.