Fel pob plentyn a pherson ifanc, mae gan PDG safbwyntiau cryf am y modd y gallant dderbyn mwy o gefnogaeth yn yr ysgol. Mae’n bwysig gwrando a pharchu’r safbwyntiau yma gan fod yr hyn sydd ganddynt i ddweud yn llawn gwybodaeth a gall helpu ymarferwyr i fod yn fwy llwyddiannus a sicrhau eu bod yn cael canlyniadau da a bod y PDG yn hapus ac yn setlo yn yr ysgol.

Dyma rai o’u negeseuon:

Pan ofynnwyd: “Sut mae pobl eraill yn gweld person ifanc sy’n cael ei ofalu amdano?”

Dywedodd PDG:

Pan ofynnwyd: “Beth sy’n anodd am fod yn PDG?”

Ymatebodd PDG:

Pan ofynnwyd: “Beth sy’n anodd am yr ysgol?”

Dywedodd PDG:

Gall plant sy’n derbyn gofal fyw ymhellach i ffwrdd o’r ysgol na phlant eraill sydd yn yr ysgol neu efallai eu bod yn teithio i’r ysgol mewn tacsi. Gall hyn wneud iddynt deimlo’n wahanol a’u hynysu a chyfyngu ar eu cyfranogiad mewn gweithgareddau ar ôl ysgol.

Mae teithio ymhellach i’r ysgol neu orfod mynd mewn tacsi yn medru ynysu’r PDG a chyfyngu ar eu cyfranogiad o weithgareddau ar ôl ysgol. Dyma rhai’r pethau y mae plant wedi ei ddweud am hyn:

Mae gwahaniaeth rhwng sut y mae plant cynradd ac uwchradd yn eu teimlo ynghylch y ffaith fod athrawon yn gwybod am eu hamgylchiadau.

Mewn Ysgolion Cynradd mae’r mwyafrif o blant am i’r athrawon wybod am eu cefndiroedd a’r faitheu bod yn PDG.

Mewn Ysgol Uwchradd, mae pobl ifanc yn teimlo mai ond llond llaw o athrawon ddylai wybod am fanylion eu sefyllfaoedd.

Mewn Ysgol Uwchradd, dylai fod un neu ddau athro allweddol (neu bennaeth blwyddyn.) Dylai’r person yma fod ar gael pan fyd y PDG angen siarad. Dylent hefyd wirio’n aml fod y PDG yn iawn.

Mae’n hollbwysig i blant sy’n derbyn gofal gael eu gweld yr un fath â phlant nad sy’n cael eu maethu. Mae’n bwysig bod staff yr ysgol yn trin plant sy’n derbyn gofal yn yr un modd â disgyblion eraill a bod plant a phobl ifanc yn cael eu trin yn deg.

Mae’r adnodd hwn wedi’i seilio ar Children looked after friendly schools, a gomisiynwyd ar y cyd gan awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, gan ddefnyddio cyllid PDG LAC.  Datblygwyd y cynnwys gan Andrea Higgins, sef Cyfarwyddwr Academaidd a Chydlynydd Rhaglenni Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, gan gydweithio’n agos â Hannah Bevan a Jess Jones, sef Cydlynwyr Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.