Mae’n anochel fod gan blant sy’n rhan o’r system gofal, rwydweithiau cynorthwyol cymhleth o’u hamgylch. O’r dechrau’n deg, lle y codir pryderon am y gofal teuluol y maent yn ei dderbyn, maent yn troedio i fyd ymarferwyr a fydd yn symud i mewn ac allan o’u bywydau. Mae’r ffigwr isod yn arddangos hyn yn glir. Ni ellir osgoi hyn yn hawdd ond mae gofyn ei fod yn system effeithiol o gefnogaeth sy’n cynnwys cyfathrebu da, eglurdeb dulliau gweithredu a chydweithio agos mewn partneriaeth. Mae’n rhaid i bawb weithio ar y cyd er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’r PDG. Mae’r cyswllt rhwng yr ysgol a’r gofalwr yn hollbwysig fel y medrir diwallu anghenion y PDG a datblygu’r dulliau gwaith priodol sydd eu hangen er mwyn gwneud hynny mewn modd llwyddiannus. 

Medrir cyflawni hyn drwy sgwrsio’n gyson â gofalwyr ac ymarferwyr eraill (mwy na mewn adolygiadau ffurfiol yn unig.) Mae sicrhau fod gofalwyr yn gwybod sut i gael cysylltiad hawdd â’r ysgol a sut y gallant helpu eu plant yn y cartref er mwyn cefnogi eu dysgu hefyd, yn hollbwysig.

Fel rhan o’r gwaith paratoadol wrth ysgrifennu’r adnodd hwn, cynhaliwyd grwpiau ffocws â rhai o’r bobl sy’n chwarae’r rhannau mwyaf allweddol ym mywydau PDG, yn ogystal â gyda’r bobl ifanc eu hunain. Yn yr adrannau nesaf, nodir y canlyniadau a'r negeseuon pwysicaf ar gyfer cynnwys.

Mae’r adnodd hwn wedi’i seilio ar Children looked after friendly schools, a gomisiynwyd ar y cyd gan awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, gan ddefnyddio cyllid PDG LAC.  Datblygwyd y cynnwys gan Andrea Higgins, sef Cyfarwyddwr Academaidd a Chydlynydd Rhaglenni Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, gan gydweithio’n agos â Hannah Bevan a Jess Jones, sef Cydlynwyr Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.